دنیای شما را بسازیم

ما می توانیم

دنیای شما را بسازیم

ما می توانیم

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮان اﯾﺪه آل : ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺟﺮای دارﺑﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻮادث

به وبسایت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮان اﯾﺪه آل خوش آمدید

ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و در آﺑﺎداﻧﯽ آن ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮان اﯾﺪه آل اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﻮرخ۱۳۷۶/۰۶/۰۱ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﭘﻬﻨﺎور ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ، و ﮐﺎدری ﻣﺠﺮب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ، و در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﯿﻨﯽ درﺧﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﯾﺎری اﯾﺰد ﻣﻨﺎن و ﻟﻄﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و آﺑﺎداﻧﯽ آن ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﺎﯾﯿﻢ. ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده -ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻫﻨﮑﺎران اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دارﺑﺴﺖ ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

درباره ما

هنر اصلی ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

خانه خود را با عشق و علاقه بسازید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

برخی مشتریان

بازخورد مشتریان

جدیدترین محصولات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

آخرین خبرها

خبر های مهم و به روز را میتوانید در سایت داربست ایده آل دنبال کنید.

نرخ نامه اتحادیه داربست استان تهران سال 1400

نرخ نامه اتحادیه داربست استان تهران سال ۱۴۰۰

نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال ۱۴۰۰۱-اجاره یکماه داربست های زیر یکصد متر مربع

قوانین ایمنی داربست

قوانین ایمنی داربست

همانطوریکه قبلاً گفته شد ایجاد داربست های فلزی بمنظور دستیابی افراد به یک محیط

تجهیزات داربست

تجهیزات داربست

در اینجا می خواهیم تا شما را با ابزار و تجهیزات داربست آشنا کنیم. 

منتظر دریافت پیام شما هستیم

تهران

تهران- میدان ولیعصر
تلفن: ۱۲۳۴۵۶۷۸-۰۲۱
ایمیل: info@danapeyvast.net

مشهد

تهران- میدان ولیعصر
تلفن: ۱۲۳۴۵۶۷۸-۰۲۱
ایمیل: info@danapeyvast.net

اصفهان

تهران- میدان ولیعصر
تلفن: ۱۲۳۴۵۶۷۸-۰۲۱
ایمیل: info@danapeyvast.net

۵۰+

پروژه های تکمیل شده

۲۰۷+

اعضای تیم متخصص

۱۸+

جوایز دریافت شده
X