شرکت ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮان اﯾﺪه آل : ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺟﺮای دارﺑﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻮادث

ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و در آﺑﺎداﻧﯽ آن ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﻢ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮان اﯾﺪه آل: اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﻮرخ ۱۳۷۶/۰۶/۰۱ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﭘﻬﻨﺎور ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ، و ﮐﺎدری ﻣﺠﺮب ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ، و در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﯿﻨﯽ درﺧﺸﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، و ﺑﺎ ﯾﺎری اﯾﺰد ﻣﻨﺎن و ﻟﻄﻒ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽ آﺑﺎد ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و آﺑﺎداﻧﯽ آن ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﺎﯾﯿﻢ. ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده -ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ آﻫﻨﮑﺎران اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دارﺑﺴﺖ ﻓﻠﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

خدمات شرکت

  • ۱- ﻃﺮح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺟﺮای دارﺑﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺣﻮادث
  • ۲- اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺟﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻣﺘﺮاژﻫﺎی ﺑﺎﻻ و ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﻪ ای درﺧﺸﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻣﺠﺮب
  • ۳- ﻧﺼﺐ دارﺑﺴﺖ زﯾﺮ ﺑﺘﻮن، ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺳﻦ و ﺳﮑﻮ، ﺳﻮﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺘﺤﺮک
  • ۴- ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻟﻮازم دارﺑﺴﺖ ﻧﻮ و دﺳﺖ دوم
  • ۵- ﻧﺼﺐ و ﻓﺮوش و اﺟﺎره ﭼﺎدر ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﺑﺮزﻧﺖ، ﺗﺨﺘﻪ، ﭘﯿﭻ و روﭘﻼک و ﻧﻤﺎﺷﻮﯾﯽ، ﮐﻒ ﺳﺎﯾﯽ

۵۰+

پروژه های تکمیل شده

۲۰۷+

اعضای تیم متخصص

۱۸+

جوایز دریافت شده

مهندسان ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

X