• ۱- ﺑﺮﺟﻬﺎی در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزه ﮔﺴﺘﺮان ﻣﺮوارﯾﺪ ﺑﺮوک غرب و واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮﮐﺰی
 • ۲- ﺑﺮج دﻣﺎوﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﺗﻮﯾﺎ واﻗﻊ در ﺳﻪ راه ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس به ارتفاع ۱۱۰متر
 • ۳- ﺑﺮج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﺣﺪاث ادارات ﻣﺮﮐﺰی راه آﻫﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۱۰۰ ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎ
 • ۴- ﺷﻬﺮک ﺻﺪف ، ﺑﺮﺟﻬﺎی ﺷﻔﻖ۳،۲،۱ ﺑﺮج ﻣﯿﺜﺎق، ﺑﺮج درﯾﺎ و ﺑﺮج آﺳﻤﺎن و برج آینوس واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ارﺗﺶ و ﺷﻬﺮک ﻣﺤﻼﺗﯽ
 • ۵- اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮﺟﻬﺎی در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻠﻮک A و ﺑﻠﻮک Bﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۶۶ ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ
 • ۶- ﺑﺮج ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮕﯿﻦ ﻏﺮب ﺑﻠﻮک ﻫﺎیC4, B4, B6 , B10 , B12 به ارتفاع ۶۰متر واﻗﻊ در اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻬﺮان-ﮐﺮج
 • ۷- ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ۴۲ ﻣﺘﺮ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺣﺰاد، ﺧﯿﺎﺑﺎن زراﻓﺸﺎن، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺮان ﺧﻮدرو
 • ۸- ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺳﺮﺑﻨﺪر،کارخانه روﻏﻦ ﮐش ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
 • ۹- ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮد، ﺷﻬﺮک رﯾﺤﺎﻧﻪ، ﺑﺮﺟﻬﺎی C1, D2 , D4 به ارتفاع ۶۶متر
 • ۱۰- ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﻓﺎز ۱۵ و ۱۶ ﭘﺎرس ﺟﻨﻮب ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﻨﺎ و ﭘﺘﺮو ﺷﯿﻤﯽ ﻣﺒﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ آذر ﭘﮋوﻫﺎن اﻧﺪﯾﺶ
 • ۱۱- اﻣﯿﺮ آﺑﺎد ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮج ﻣﺨﺎﺑﺮات-ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﺮان ﮔﺮوه
 • ۱۲- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﭘﺮوژه ﺗﺠﺎری و اداری رز ﻣﯿﺮداﻣﺎد
 • ۱۳- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،واﻗﻊ در ﭘﺎرک ﭘﺮدﯾﺴﺎن
 • ۱۴- دوازده ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری درﺧﺸﺎن در اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
 • ۱۵- ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺠﺎرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺮج واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ کرج
 • ۱۶- ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی وزارت دﻓﺎع
 • ۱۷- ﭘﺮوژه اﻃﻠﺲ ﭘﻼزا ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﺴﻮن روﺑﺮوی ﭘﺎرک ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
 • ۱۸- ﭘﺮوژه اﻃﻠﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ واﻗﻊ در ﺟﻨﺐ ﻣﺘﺮو ﺣﻘﺎﻧﯽ
 • ۱۹- ﭘﺮوژه ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺴﯿﻮن واﻗﻊ در اﺗﻮﺑﺎن ﺣﻘﺎﻧﯽ رو ﺑﺮوی ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
 • ۲۰- ﭘﺮوژه ﻫﺎی ۱۸ ﻃﺒﻘﻪ ای ﻧﻮ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺘﮑﺎر ﺳﺎزه اﯾﺮاﻧﯿﺎن واﻗﻊ در ازﮔﻞ
 • ۲۱- ﭘﺮوژه ﺳﺨﺎرت واﻗﻊ در ازﮔﻞ ۱۸ ﻃﺒﻘﻪ به ارتفاع ۷۰ متر
 • ۲۲- ﺑﺮج ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺑﺘﻮن ﻣﻘﺎوم واقع در بام پونک خیابان سیمون بولیوار خیابان الوند
 • ۲۳- ﭘﺮوژه وزارت ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻮﺛﺮ واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان اﻟﻤﭙﯿﮏ
 • ۲۴- ﭘﺮوژه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺻﺎدرات ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﯽ واقع در اتوبان آزادگان شمال شهرک گلستان (کوهک)
 • ۲۵- ﭘﺮوژه ﺻﺎاﯾﺮان واﻗﻊ در اﺗﻮﺑﺎن ﻣﺤﻼﺗﯽ خ ﺷﺎه آﺑﺎدی به ارتفاع ۵۰متر
 • ۲۶- ﺷﻬﺮ ﮐﻮدک ﺷﺎﭘﺮک واﻗﻊ در ﺟﻨﺐ ﻣﺘﺮو داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
 • ۲۷- ﭘﺮوژه ۵۱ ﻃﺒﻘﻪ ای ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺨﺸﺎﯾﯽ ۱۵ طبقه واقع در الهیه خیابان گلنار
 • ۲۸- ﭘﺮوژه ﻫﺎی درﺣﺎل اﺣﺪاث ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻧﮋاد واﻗﻊ در ﺗﻬﺮاﻧﺴﺮ ﺟﻨﺐ ﭘﺎرک ﻧﺮﮔﺲ
 • ۲۹- اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد ﺧﻂ ۳ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد
 • ۳۰- اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو و ﺧﻂ ۶ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑﯿﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ واﻗﻊ در ﻣﺮزداران
 • ۳۱- ﭘﺮوژه ﺳﻮﻫﺎﻧﮏ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﻻﻟﻪ
 • ۳۲- ﺑﺮﺟﻬﺎی اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﺴﮑﻦ واﻗﻊ در اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ
 • ۳۳- ﺑﺮج ﻧﯿﻠﻮ ﭘﺎرک واﻗﻊ در ﭘﺎﺳﺪاران
 • ۳۴- ۷سال سابقه درخشان در پروژه های در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان واقع در خیابان ولی عصر
 • ۳۵- ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻮﺛﺮ واﻗﻊ در ﻧﺎزی آﺑﺎد
 • ۳۶- ﭘﺮوژه ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ و ﺧﻮاﺑﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاء واﻗﻊ در ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ
 • ۳۷- ﺑﻠﻮک ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ، ﺷﺘﺮک ﻗﺰوﯾﻦ و ﺑﻠﻮک ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺣﺪاث ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎز ۸ و ۹
 • ۳۸- ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺮو واﻗﻊ در اﺗﻮﺑﺎن ﺣﮑﯿﻢ
 • ۳۹- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای واﻗﻊ در دﻣﺎوﻧﺪ
 • ۴۰- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﯿﺖ ﮔﺮﺟﯽ واﻗﻊ در ﺟﺎده ﺳﺎوه
 • ۴۱- کارخانه شرکت تاژ قزوین واقع در شهرک لیا
 • ۴۲- برج تجاری و اداری باران واقع در خیابان شریعتی
 • ۴۳- پروژه رضوان واقع در فلکه سوم تهرانپارس خیابان ۱۹۶ شرقی
 • ۴۴- پروژه ورازت کار واقع در میدان المپیک شرکت معین کوثر
 • ۴۵- پروژه تارا واقع در الهیه خیابان گلنار
 • ۴۶- پروژه تجاری و اداری واقع در خیابان آزادی خیابان اکبری شرکت فهندژ
 • ۴۷- پروژه توپچی واقع در خیابان سهروردی شمالی خیابان توپچی
 • ۴۸- پروژه نوشهر سی سنگان مجتمع توسکا تک ۲۰
 • ۴۹- پروژه ولنجک واقع در خیابان ۱۵ ام شرقی ولنجک
 • ۵۰- پروژه کوهستان ۱و۲ واقع در نیاوران خیابان زینعلی
 • ۵۱- پروژه کیان واقع در خیابان آفریقا نبش کیان شرکت مپنا
 • ۵۲- پروژه امیر آباد واقع در نبش خیابان ۱۴ ام کارگر شمالی
 • ۵۳- پروژه اتوبان باکری واقع در خیابان ناصر حجازی خیابان بنفشه
 • ۵۴- شفت نارنجستان واقع در مترو نوبنیاد شرکت بلند پایه
 • ۵۵- شفت یادگار امام واقع در مترو یادگار امام شرکت سابیر بین المل
 • ۵۶- پروژه سرپرستی بانک صنعت و معدن واقع در شهرسازی شرکت هگمتانه
 • ۵۷- پروژه جمال ۲ واقع در اتوبان ارتش شرکت آرمه تاب گسترش
 • ۵۸- پروژه بازسازی ساختمان های اطراف میدان خمینی
 • ۵۹- مجموعه ورزشی هرندی واقع در در خیابان شوش خیابان هرندی
 • ۶۰- پروژه نفت واقع در شهرک راه آهن
 • ۶۱- پروژه بنیاد شهید واقع در نازی آباد شرکت معین کوثر
 • ۶۲- فاطمیه بزرگ تهران واقع در خیابان فاطمی
 • ۶۳- پروژه مینی سیتی واقع در شهرک محلاتی
 • ۶۴- پروژه نیاوران جنب پمپ بنزین
 • ۶۵- پروژه آبسرز واقع در شهر دماوند
 • ۶۶- پروژه جهان مال مشهد واقع در شهر مشهد
 • ۶۷- پروژه مسجد دانشگاه صنعتی شریف خیابان آزادی

۵۰+

پروژه های تکمیل شده

۲۰۷+

اعضای تیم متخصص

۱۸+

جوایز دریافت شده

مهندسان ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

X