نرخ نامه اتحادیه داربست استان تهران سال ۱۴۰۰
نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال ۱۴۰۰

۱-اجاره یکماه داربست های زیر یکصد متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۲۹،۳۲۵،۰۰۰ ریال است.

۲-اجاره یکماه داربست های زیر دویست متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۳۵،۴۲۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع بر اساس هر متر مربع ۱۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۳-اجاره یکماه داربست کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ متر مکعب ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد هر متر مکعب ۸۰،۰۰۰ ریال میباشد.

۴-اجاره یکماه داربست مسقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۸۵،۰۰۰ ریال میباشد.

۵-اجاره یکماه چاهک آسانسور به ابعاد ۱*۱ تا ارتفاع ۱۵ متر یا ۵ طبقه مقطوع ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۵ طبقه و یا ۱۵ متر ارتفاع برای هر طبقه ۵،۰۰۰،۰۰۰۰ ریال می باشد.

(هر طبقه حداکثر ۳ متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از ۱*۱ تا ۲*۲ به میزان ۲۰% به قیمت بند ۵ اضافه می گردد.

۶-اجاره یکماه یک عدد چهارپایه ثابت ۲*۲ یا ۳*۳ مقطوع ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۷-اجاره یکماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک ۲*۲ یا ۳*۳ تا ارتفاع ۶ متر مقطوع ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۸-اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول ۶ متر مقطوع ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر طول ۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۹-اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یکماه مقطوع۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۰-اجاره یکماه زیر بتن سنگین تا ۱۰۰ متر مکعب ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱-اجاره یکماه داربست دیواره (حفاظتی) از قرار هر دیوار ۸۰،۰۰۰ ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره*تعداد دستگیره*ارتفاع می باشد تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل ۲ عدد می باشد.

۱۲-محاسبه متراژ داربست بغل کارها(بامهای مجاور)از کف زمین انجام می شود.

۱۳-قیمتهای فوق:

۱۳-۱-صرفاّ جهت شهر تهران می باشد تا ۲۰ کیلومتر(خارج از شهر تهران ۲۰ % به قیمتهای فوق اضافه میگردد)

۱۳-۲-برای ماههای بعد طبق ماه اول محاسبه می گردد.

۱۳-۳-برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت می گردد(طبق تعرفه)و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می شود.

۱۴-کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد،داربست نصب شده بازنخواهد شد و اجاره آن تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

۱۵-مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما می باشد.

۱۶-نحوه محاسبه کفراژ ساده طول*عرض*ارتفاع می باشد.

۱۷-نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف بصورت طول*عرض*حداکثر ارتفاع می باشد.

۱۸-فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد و چنانچه بنا به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد،در نحوه محاسبه هر پایه ۳ متر محاسبه می شود.

۱۹-مبنای محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب میگردد به صورت طول کار*عرض*حداقل ارتفاع ۶ متر بر مبنای ریالی بند ۲ محاسبه میگردد و بالاتر از ۵ طبقه(۱۵ متر)۲۰% به عنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه میشود.

۲۰-نصب داربست به صورت دو دستگیره(هندریل و میدریل)به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه میگردد.

نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال ۱۳۹۹

۱-اجاره یکماه داربست های زیر یکصد متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

۲-اجاره یکماه داربست های زیر دویست متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع بر اساس هر متر مربع ۴۵،۰۰۰ ریال می باشد.

۳-اجاره یکماه داربست کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ متر مکعب ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد هر متر مکعب ۳۵،۰۰۰ ریال میباشد.

۴-اجاره یکماه داربست مسقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۳۷،۰۰۰ ریال میباشد.

۵-اجاره یکماه چاهک آسانسور به ابعاد ۱*۱ تا ارتفاع ۱۵ متر یا ۵ طبقه مقطوع ۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر  ۵ طبقه و یا ۱۵ متر ارتفاع برای هر طبقه ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

(هر طبقه حداکثر ۳ متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از ۱*۱ تا ۲*۲ به میزان ۲۰% به قیمت بند ۵ اضافه می گردد.

۶-اجاره یکماه یک عدد چهارپایه ثابت ۲*۲ یا ۳*۳ مقطوع ۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۷-اجاره یکماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک ۲*۲ یا ۳*۳ تا ارتفاع ۶ متر مقطوع ۹،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۸-اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول ۶ متر مقطوع ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر طول ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۹-اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یکماه مقطوع۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۰-اجاره یکماه زیر بتن سنگین تا ۱۰۰ متر مکعب ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۱۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱-اجاره یکماه داربست دیواره (حفاظتی) از قرار هر دیوار ۳۵،۰۰۰ ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره*تعداد دستگیره*ارتفاع می باشد تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل ۲ عدد می باشد.

۱۲-محاسبه متراژ داربست بغل کارها(بامهای مجاور)از کف زمین انجام می شود.

۱۳-قیمتهای فوق:

۱۳-۱-صرفاّ جهت شهر تهران می باشد تا ۲۰ کیلومتر(خارج از شهر تهران ۲۰ % به قیمتهای فوق اضافه میگردد).

۱۳-۲-برای ماههای بعد طبق ماه اول محاسبه می گردد.

۱۳-۳-برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت می گردد(طبق تعرفه)و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می شود.

۱۴-کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد،داربست نصب شده بازنخواهد شد و اجاره آن تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

۱۵-مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما می باشد.

۱۶-نحوه محاسبه کفراژ ساده طول*عرض*ارتفاع می باشد.

۱۷-نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف بصورت طول*عرض*حداکثر ارتفاع می باشد.

۱۸-فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد و چنانچه بنا به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد،در نحوه محاسبه هر پایه ۳ متر محاسبه می شود.

۱۹-مبنای محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب میگردد به صورت طول کار*عرض*حداقل ارتفاع ۶ متر بر مبنای ریالی بند ۲ محاسبه میگردد و بالاتر از ۵ طبقه(۱۵ متر)۲۰% به عنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه میشود.

۲۰-نصب داربست به صورت دو دستگیره(هندریل و میدریل)به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه میگردد.

نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال ۱۳۹۸

۱-اجاره یکماه داربست های زیر یکصد متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال است.

۲-اجاره یکماه داربست های زیر دویست متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع بر اساس هر متر مربع ۳۵،۰۰۰ ریال می باشد.

۳-اجاره یکماه داربست کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ متر مکعب ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد هر متر مکعب ۲۵،۰۰۰ ریال میباشد.

۴-اجاره یکماه داربست مسقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۲۶،۰۰۰ ریال میباشد.

۵-اجاره یکماه چاهک آسانسور به ابعاد ۱*۱ تا ارتفاع ۱۵ متر یا ۵ طبقه مقطوع ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر  ۵ طبقه و یا ۱۵ متر ارتفاع برای هر طبقه   ۱،۲۵۰،۰۰۰ ریال می باشد.

(هر طبقه حداکثر ۳ متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از ۱*۱ تا ۲*۲ به میزان ۲۰% به قیمت بند ۵ اضافه می گردد.

۶-اجاره یکماه یک عدد چهارپایه ثابت ۲*۲ یا ۳*۳ مقطوع۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۷-اجاره یکماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک ۲*۲ یا ۳*۳ تا ارتفاع ۶ متر مقطوع ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۸-اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول ۶ متر مقطوع ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر طول ۱،۲۵۰،۰۰۰۰ ریال می باشد.

۹-اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یکماه مقطوع۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۰-اجاره یکماه زیر بتن سنگین تا ۱۰۰ متر مکعب ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۱۲۵،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱-اجاره یکماه داربست دیواره (حفاظتی) از قرار هر دیوار ۲۵،۰۰۰ ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره*تعداد دستگیره*ارتفاع میباشد تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل ۲ عدد می باشد.

۱۲-محاسبه متراژ داربست بغل کارها(بامهای مجاور)از کف زمین انجام می شود.

۱۳-قیمتهای فوق:

۱۳-۱-صرفاّ جهت شهر تهران می باشد تا ۲۰ کیلومتر(خارج از شهر تهران ۲۰ % به قیمتهای فوق اضافه میگردد)

۱۳-۲-برای ماههای بعد طبق ماه اول محاسبه می گردد.

۱۳-۳-برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت می گردد(طبق تعرفه)و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می شود.

۱۴-کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد،داربست نصب شده بازنخواهد شد و اجاره آن تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

۱۵-مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما می باشد.

۱۶-نحوه محاسبه کفراژ ساده طول*عرض*ارتفاع می باشد.

۱۷-نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف بصورت طول*عرض*حداکثر ارتفاع می باشد.

۱۸-فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد و چنانچه بنا به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد،در نحوه محاسبه هر پایه ۳ متر محاسبه می شود.

۱۹-مبنای محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب میگردد به صورت طول کار*عرض*حداقل ارتفاع ۶ متر بر مبنای ریالی بند ۲ محاسبه میگردد و بالاتر از ۵ طبقه(۱۵ متر)۲۰% به عنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه میشود.

۲۰-نصب داربست به صورت دو دستگیره(هندریل و میدریل)به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه میگردد.

نرخنامه رسته داربست فلزی ساختمان سال ۱۳۹۶

۱-اجاره یکماه داربست های زیر یکصد متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

۲-اجاره یکماه داربست های زیر دویست متر مربع و یا کمتر از یکماه مقطوع ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر ۲۰۰ متر مربع بر اساس هر متر مربع ۲۸،۰۰۰ ریال می باشد.

۳-اجاره یکماه داربست کفراژ ساده بدون سقف تا ۲۰۰ متر مکعب ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد هر متر مکعب ۲۰،۰۰۰ ریال میباشد.

۴-اجاره یکماه داربست مسقف تا ۲۰۰ مترمکعب ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۲۱،۰۰۰ ریال میباشد.

۵-اجاره یکماه چاهک آسانسور به ابعاد ۱*۱ تا ارتفاع ۱۵ متر یا ۵ طبقه مقطوع ۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر  ۵ طبقه و یا ۱۵ متر ارتفاع برای هر طبقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

(هر طبقه حداکثر ۳ متر محاسبه می شود و ابعاد بیشتر از ۱*۱ تا ۲*۲ به میزان ۲۰% به قیمت بند ۵ اضافه می گردد.

۶-اجاره یکماه یک عدد چهارپایه ثابت ۲*۲ یا ۳*۳ مقطوع۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۷-اجاره یکماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک ۲*۲ یا ۳*۳ تا ارتفاع ۶ متر مقطوع ۶،۵۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۸-اجاره یکماه طاق نصرت در محل تا طول ۶ متر مقطوع ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر طول ۱،۰۰۰،۰۰۰۰ ریال می باشد.

۹-اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یکماه مقطوع۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۰-اجاره یکماه زیر بتن سنگین تا ۱۰۰ متر مکعب ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال و مازاد بر آن هر متر مکعب ۱۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۱۱-اجاره یکماه داربست دیواره (حفاظتی) از قرار هر دیوار ۲۰،۰۰۰ ریال بر مبنای محاسبه طول دیواره*تعداد دستگیره*ارتفاع میباشد تعداد دستگیره بنا به درخواست کارفرما و حداقل ۲ عدد می باشد.

۱۲-محاسبه متراژ داربست بغل کارها(بامهای مجاور)از کف زمین انجام می شود.

۱۳-قیمتهای فوق:

۱۳-۱-صرفاّ جهت شهر تهران می باشد تا ۲۰ کیلومتر(خارج از شهر تهران ۲۰ % به قیمتهای فوق اضافه میگردد)

۱۳-۲-برای ماههای بعد طبق ماه اول محاسبه می گردد.

۱۳-۳-برای هر ضلع ساختمان جداگانه محاسبه و دریافت می گردد(طبق تعرفه)و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می شود.

۱۴-کارفرما موظف است اجاره داربست را ماهیانه پرداخت نماید و چنانچه در پایان کار اجاره داربست تسویه نگردد،داربست نصب شده بازنخواهد شد و اجاره آن تا پایان تسویه حساب به عهده کارفرما بوده و می بایست پرداخت نماید.

۱۵-مسئولیت حفظ و حراست کلیه لوازم داربست از ابتدای ورود به کارگاه تا پایان کار به عهده کارفرما می باشد.

۱۶-نحوه محاسبه کفراژ ساده طول*عرض*ارتفاع می باشد.

۱۷-نحوه محاسبه متراژ داربست مسقف بصورت طول*عرض*حداکثر ارتفاع می باشد.

۱۸-فاصله پایه های داربست ۳ متر می باشد و چنانچه بنا به درخواست کارفرما یا هر دلیل دیگری کمتر از ۳ متر اجرا گردد،در نحوه محاسبه هر پایه ۳ متر محاسبه می شود.

۱۹-مبنای محاسبه داربستی که بصورت حفاظ در ارتفاع نصب میگردد به صورت طول کار*عرض*حداقل ارتفاع ۶ متر بر مبنای ریالی بند ۲ محاسبه میگردد و بالاتر از ۵ طبقه(۱۵ متر)۲۰% به عنوان سختی کار به مبلغ اولیه اضافه میشود.

۲۰-نصب داربست به صورت دو دستگیره(هندریل و میدریل)به میزان ۲۰% به قیمت داربست اضافه میگردد.

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X